Quick Links

Esad Oruč

Mr. sci. Esad Oruč - U posljednjih nekoliko godina obnaša funkciju direktora Centra za društvena istraživanja Burč univerziteta, koji se između ostalog bavi i pravnim konsaltingom, kao i poziciju višeg asistenta na predmetima Uvod u pravo i Poslovno pravo. Prije toga je 4 godine radio na poziciji šefa Administrativno-pravne službe, koja je bila zadužena za kontrolu zakonitosti rada svih poslova u okviru Burch univerziteta, uključujući i radnopravni i prekršajnopravni apekt funkcionisanja univerziteta. Prije dolaska na Burch univerzitet obavljao je poslove pravnog savjetnika u Bosna Sema obrazovnim institucijama (osnivaču Burch univerziteta), te aktivno bio uključen u proces regisracije univerziteta. Nešto ranije radio je i kao pripravnik na Općinskom sudu Zenica. Ima položen pravosudni ispit, te je objavio niz stručnih i naučnih članaka iz oblasti građanskog prava.


Studij na Pravnom fakultetu u Sarajevu završio je 2006. godine, a nakon toga stiče i zvanje magistra pravnih nauka iz oblasti građaskog (imovinskog) prava na Pravnom fakultetu u Zenici. Trenutno je u završnoj fazi izrade doktorske disertacije na temu „Materijalni i procesni aspekti suvlasništva na nekretninama u pravu BiH“.